De school

– De Zorg

Nieuwe leerlingen

Als je je kind wil aanmelden voor obs De Trampoline, word je persoonlijk rondgeleid door onze school. De ene keer zal een leerkracht de rondleiding doen, de andere keer de directeur. Aansluitend vindt een gesprek plaats. Je ontvangt bij de aanmelding een formulier, dat wordt verwerkt in het administratiesysteem. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld en zijn ze niet toegankelijk voor derden.

Vanaf het moment waarop je kind 4 jaar wordt, mag hij of zij instromen op onze school. Eén maand voor de vierde verjaardag mag je kind een ochtend in de week komen oefenen. Indien je kind in de zomervakantie 4 wordt, vervalt deze mogelijkheid. Wanneer een leerling 4 jaar wordt binnen de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar, volgt een regeling in overleg met de ouders.

Veiligheid

Fysieke veiligheid

De Trampoline besteedt veel aandacht aan de fysieke veiligheid van leerlingen en personeelsleden. Hieronder verstaan wij een goede huisvesting en een veilige schoolomgeving. Het wettelijk kader is hiervoor maatgevend.

In het kader van de arbowetgeving volgt een aantal leerkrachten jaarlijks de cursus bedrijfshulpverlening. De school beschikt over een ontruimingsplan, dat gedurende het schooljaar wordt geoefend. Bovendien is er een uitgebreid BHV-plan aanwezig.

Sociale veiligheid

De sociale veiligheid behandelen wij vooral middels de Kanjertraining.

Ontwikkeling van leerlingen volgen

Om een totaalbeeld te krijgen van zowel de sociale als de cognitieve ontwikkeling van ieder kind, observeert de groepsleerkracht in én buiten de klas. Zo kunnen we onderwijs op maat geven. 

Leerlingvolgsysteem

Dit leerlingvolgsysteem begint in de groepen 1 en 2. Hier wordt twee keer per jaar bijgehouden welke vaardigheden en begrippen het kind al beheerst. Naast de methodegebonden toetsen en observatielijsten, gebruiken we het CITO-leervolgsysteem in alle groepen. Zo kunnen we de behaalde resultaten vergelijken met de gemiddelde resultaten van leerlingen in Nederland. 

Het Kanjervolgsysteem wordt gebruikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen te volgen. Alle gegevens die wij verzamelen worden verzameld in een persoonsgebonden leerlingdossier. Ook verslagen van onder andere oudergesprekken, mogelijke speciale onderzoeken of hulpverlening en extra begeleiding worden hierin opgeslagen. Alleen directie, intern begeleiders, leerkrachten en ouders van het kind hebben inzage in dit leerlingdossier.

Handelingsgericht werken

De Trampoline werkt handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen blijven verbeteren. We stemmen het aanbod af op de onderwijs- en basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften een kind nodig heeft. Daarbij maken we gebruik van de HGW-cyclus.

  1. Signaleren – Welke leerlingen hebben extra begeleiding nodig?
  2. Analyseren – Welke onderwijsbehoeften hebben zij nodig?
  3. Plannen – De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan opstellen.
  4. Realiseren – Het groepsplan in de praktijk uitvoeren.

Nieuwsgierig geworden?

Zijn jullie nieuwsgierig geworden naar onze school?
Vul dan het kennismakingsformulier in, dan
nemen wij snel contact op met jullie!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details